Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 ALGEMEEN
1.1 De algemene reglementen zowel de fitness-, aerobics-, sportklim-, squash-, spinning- en saunareglementen hangen duidelijk en leesbaar,zoals ook andere publicaties, binnen het sportinstituut en zijn altijd verkrijgbaar.
1.2 Het overeengekomen lidmaatschap en de abonnementsvorm staan op de voorzijde van het inschrijfformulier vermeld.
1.3 Warren’s Sportinstituut B.V. hanteert het flexibele trainings-tegoeden-systeem, d.w.z. dat u recht heeft op een bepaald aantal bezoeken voor de abonnementsperiode van vier weken, zoals met u overeengekomen. U bent geheel vrij in het opnemen van de tegoeden, echter aan het einde van iedere abonnementsperiode komt het resterende aantal tegoeden te vervallen.
1.4 Het is niet toegestaan meerdere keren per dag te komen sporten of meerdere groepslessen per dag te volgen.
1.5 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.
1.6 Afhankelijk van uw lidmaatschap betaalt u een vierwekelijks tarief.
1.7 Leeftijden zullen per sportfaciliteit bekeken worden of in groepsverband of individueel op leeftijd- en sportspecifieke trainingen begeleid worden.

ARTIKEL 2 DUUR EN BEËINDIGING VAN HET ABONNEMENT
2.1 Het abonnement wordt afgesloten voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat er te allen tijde sprake is van een minimale abonnementsduur,zoals vermeld en overeengekomen op de voorzijde van het inschrijfformulier.
2.2 Het abonnement kan gedurende deze minimale abonnementsduur niet worden beëindigd.
2.3 Opzegging dient te geschieden voor het einde van de betaalperiode door middelvan een aangetekend schrijven, per e-mail of door invulling van een opzegformulier bij de receptie. Doch altijd schriftelijk.
2.4 Indien opzegging niet conform artikel 2.3 plaatsvindt, zal het abonnement automatisch worden verlengd.
2.5 Bij opzegging zal de verschuldigde contributie voor de opzegdatum en de eventuele achterstand in contributie, in één keer contant moeten worden voldaan bij de receptie, dan wel door Warren’s Sportinstituut B.V. worden geïnd door middel van automatische incasso.
2.6 Opzeggingen worden te allen tijde schriftelijk bevestigd door Warren’s Sportinstituut B.V. Indien u aan ons een machtiging heeft verstrekt voor het automatisch incasseren van de abonnementskosten, zal deze nadat u aan al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan, door ons worden ingetrokken.
2.7 Na opzegging kunt u gebruik blijven maken van de faciliteiten tot de einddatum van het abonnement. Vooraf betaalde contributiegelden en eventueel resterende trainingstegoeden, die betrekking hebben op de periode na de einddatum van het abonnement, worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 3 WIJZIGEN VAN DE ABONNEMENTSVORM
3.1 Een eventuele achterstand in contributiebetaling dient voor de datum van wijziging te zijn voldaan. Eventueel resterende trainingstegoeden op basis van de oude abonnementsvorm komen na deze datum te vervallen.
3.2 Bij wijziging, dient u een volledig nieuw minimale abonnementsduur aan te gaan.

ARTIKEL 4 TIJDELIJK STOPZETTEN VAN HET ABONNEMENT
4.1 Bij een (langdurige) blessure of ingeval van een zwangerschap, dient u bij de receptie een mutatieformulier in te vullen, voorzien van een medische verklaring. Na goedkeuring door Warren’s sportinstituut b.v. zal uw abonnement tijdelijk worden stopgezet.
4.2 De periode van stopzetting telt niet mee in de overeengekomen minimale abonnementsperiode, deze blijft onverminderd van kracht en wordt voor de duur van de stopzetting opgeschort.
4.3 Bij automatische incasso abonnementen wordt tijdens de periode van stopzetting de betalingsverplichting opgeschort.
4.4 Afspraken over een tijdelijke stopzetting van het abonnement worden te allen tijde door Warren’s Sportinstituut B.V. schriftelijk bevestigd.
4.5 Bij eerder herstel dient u bij de receptie een mutatieformulier in te vullen om de stopzetting te laten opheffen.

ARTIKEL 5 ABONNEMENTSKOSTEN
5.1 Indien u heeft gekozen voor betaling op basis van automatische incasso, verstrekt u ons door ondertekening van de voorzijde van dit formulier een machtiging.
5.2 De vierwekelijkse periode in het automatische incasso abonnement wordt vooruit geïncasseerd, telkens op de 1e en/of de 15e van de maand. U dient ten tijde van de incasso te zorgen voor een toereikend saldo op uw bank- of girorekening, Indien wij, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kunnen incasseren, houden wij ons het recht voor administratiekosten in rekening te brengen.
5.3 Bij een contant abonnement dient het bedrag voor de gehele abonnementsperiode vooruit te worden betaald.
5.4 Het bedrag voor de abonnementsperiode dient ook te worden betaald indien de klant, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van de faciliteiten, tenzijWarren’s Sportinstituut B.V. de klant van zijn/haar betalingsverplichting heeft ontheven door middel van een afgegeven schriftelijke verklaring.
5.5 Tijdens vakanties en feestdagen blijven abonnementskosten onverminderd verschuldigd.
5.6 Zolang niet aan alle betalingsverplichtingen, die uit deze overeenkomst voortvloeien, is voldaan, bent u jegens Warren’s Sportinstituut B.V. verplicht iedere adreswijziging minstens één week voor de wijziging schriftelijk aan WSI door te geven.
5.7 Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, houden wij ons het recht voor om u de toegang tot het sportinstituut te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan.
5.8 Indien wij genoodzaakt zijn de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen de gerechtelijke kosten, alsmede de buitengerechtelijke kosten, met een minimum van € 25,00, vermeerderd met de BTW, op u worden verhaald. Voorts bent u, zonder nadere ingebrekestelling, de wettelijke rente verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldatum.
5.9 Warren’s Sportinstituut B.V. behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te passen.
5.10 Bij storneringen van incasso’s berekenen wij €2,50 administratiekosten.

ARTIKEL 6 LEDENPAS
6.1 Bij inschrijving ontvangt u een ledenpas die u toegang verschaft tot het sportinstituut. Deze pas blijft te allen tijde eigendom van Warren’s Sportinstituut B.V.
6.2 Bij verlies, diefstal of beschadiging van de ledenpas, dient u hiervan direct melding te maken bij de receptie en zal u een nieuwe ledenpas dienen aan te vragen en de kosten die dit meebrengt dienen te voldoen.
6.3 Uiterlijk op de dag van afloop van het abonnement dient de ledenpas te worden ingeleverd bij de receptie.

ARTIKEL 7 OPENINGSTIJDEN/SPORTONDERRICHT
7.1 De openingstijden van het sportinstituut worden vastgesteld door Warren’s Sportinstituut B.V. Indien deze wijzigen, zult u daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld door middel van diverse publicaties. Tijdens officiële feestdagen, en eventuele nader te bepalen dagen, zal het sportinstituut gesloten zijn, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of restitutie van de reeds betaalde abonnementskosten.
7.2 U kunt van de sportfaciliteiten gebruik maken tot een kwartier voor sluitingstijd.
7.3 Warren’s Sportinstituut B.V. bepaalt op welke dagen en uren sportonderricht kan worden genoten,c.q. gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten en u zal zich daarnaar individueel dienen te richten.

ARTIKEL 8 (HUISHOUDELIJK) REGLEMENT
8.1 U dient zich te houden aan de doorWarren’s Sportinstituut B.V. gegeven instructies en de vastgestelde reglementen te weten; algemene-, fitness-, aerobics-, squash-, sportklim-, spinning- en saunareglementen. Dit ten aanzien van onder andere sportkleding, uitvoering van oefenstof, positieve communicatie, fatsoensnormen en gedragsregels alsmede de algemene interne waarden en normen.
8.2 Bij overtreding van deze vastgestelde reglementen en/of instructies is Warren’s Sportinstituut B.V. gerechtigd u de toegang tot het sportinstituut te ontzeggen en het abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat u enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden kan doen gelden.
8.3 In verband met de hygiëne dient u bij het trainen op toestellen een handdoek te gebruiken en na gebruik de toestellen schoon achter te laten; U kunt hiervoor het door ons ter beschikking gestelde desinfecteermiddel en papier gebruiken.
8.4 U dient na gebruik, dumbell’s, losse gewichten, handvatten, etc. terug te leggen bij of op het betreffende toestel of rek.
8.5 Het is niet toegestaan zelf aan trainingstoestellen ‘te sleutelen’. Bij enig mankement aan een trainingstoestel, dient u dit direct te melden aan één van de medewerkers van Warren’s Sportinstituut B.V.
8.6 Spinners volgen alleen de spinningles, zonder T.G.S. is zowel vooraf als achteraf niet toegestaan van andere oefenstof gebruik te maken.
8.7 Het is verplicht een hartslagmeter te gebruiken bij cardio-training.
8.8 De trainingstijd per cardio-onderdeel is maximaal 30 minuten.
8.9 Het dragen van mouwloze shirts, halterhemdjes, aerobics pakjes en kleding die daar op lijkt is niet toegestaan in de fitnessruimte, bar en/of receptieruimte.
8.10 Poseren en overmatig geschreeuw is niet toegestaan.
8.11 Het is niet toegestaan om drugs of andere stimulerende middelen c.q. spierversterkende middelen (zoals bijv. annabolensteroïden) te gebruiken. Bij gebruik van spierversterkende middelen of alles wat daar naar neigt, wordt de persoon in kwestie de toegang tot het sportinstituut direct geweigerd.
8.12 Iedere vorm van (seksuele) intimidatie, zowel verbaal als non-verbaal, agressie en/of geweld in het sportinstituut wordt op geen enkele wijze getolereerd.
8.13 Onze medewerkers observeren, controleren, motiveren en adviseren onze klanten omwille van hun gezondheid en veiligheid. De reglementen en gedragregels dienen met wederzijds begrip positief te worden gecommuniceerd en worden nageleefd.
8.14 Verantwoord sporten is de basis, daar waar dit niet naar behoren wordt nageleefd kan per direct uitsluiting en/of definitieve toegang tot het sportinstituut ontzegt worden.
8.15 Schade die ontstaat door het zich niet houden aan de instructies en/of vastgestelde reglementen,zal in alle gevallen op u worden verhaald.
8.16 Het is verboden te roken in het sportinstituut.
8.17 Het gebruiken van eigen consumpties is niet toegestaan.
8.18 Continu lockergebruik is niet toegestaan.
8.19 Het is niet toegestaan douches met schoenen te betreden.
8.20 Het is niet toegestaan om met buitenschoenen de sportruimten en trainingszalen te betreden.
8.21 Er mag alleen gebruik worden gemaakt van schone sportschoenen die niet buiten worden gedragen.
8.22 In de saunaruimte is het dragen van badkleding en badslippers én het gebruik van een handdoek verplicht. U kunt het best twee handdoeken meenemen: één om u te drogen na het douchen en één om op te zitten of te liggen. Eventueel een badjas.
8.23 Gebruik van shampoo en zeep alleen toegestaan onder de kleedkamerdouches. 8.24 Het is niet toegestaan mobiel te bellen in de fitnessruimte, aerobicszaal, klimhal, spinningzaal en saunaruimte.

ARTIKEL 9 VEILIGHEID / AANSPRAKELIJKHEID / OVERMACHT
9.1 Warren’s Sportinstituut B.V. is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in het sportinstituut. Eventueel gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie worden afgehaald.
9.2 U dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Beoefening van enigerlei tak van sport enlof gebruik van de faciliteiten binnen het sportinstituut geschiedt geheel op eigen risico. Eventuele schade en daaruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor eigen rekening.Warren’s Sportinstituut B.V. zal worden gevrijwaard voor alle aanspraken ten deze.
9.3 In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan iedere omstandigheid waarop Warren’s Sportinstituut B.V. geen invloed heeft, noch redelijkerwijs kan hebben en die haar dienstverlening onmogelijk maakt, wordt Warren’s Sportinstituut B.V. ontslagen van haar verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst. U kunt in geval van overmacht geen vergoeding voor de door u geleden schade van Warren’s Sportinstituut B.V. vorderen.

ARTIKEL 10 OVERIGE BEPALINGEN / NEDERLANDS RECHT
10.1 Alle gevallen en/of situaties, waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden ter beoordeling en beslissing aan de directie van Warren’s Sportinstituut B.V. voorgelegd.
10.2 Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de binnen het arrondissement van Rotterdam bevoegde rechter.
10.3 In geval van specifieke abonnementskwesties handelen wij volgens de Wet van Dam.
10.4 Wij conformeren ons als Landelijk Erkend Fitnessbedrijf aan de leveringsvoorwaarden van de branche organisatie FitVak. Algemene voorwaarden